You are here

STEM CELLS is the official journal of International Federation for Adipose Therapeutics and Science (IFATS).


Liuhua Zhou, Kaiwei Song, Luwei Xu, Feng Zhao, Hongqiang Tian, Changcheng Zhou, Zhongle Xu, Yuzheng Ge, Ran Wu, Ruipeng Jia
Mitchell J. George Karthik Prabhakara Naama E. Toledano‐Furman Yao‐Wei Wang Brijesh S. Gill Charles E. Wade Scott D. Olson Charles S. Cox Jr.