You are here

www.cb-association.org

STEM CELLS Translational Medicine is the official journal of the Cord Blood Association (CBA).

Tamila L. Kindwall‐Keller, Karen K. Ballen
Yuji Kaneko Jea‐Young Lee Naoki Tajiri Julian P. Tuazon Trenton Lippert Eleonora Russo Seong‐Jin Yu Brooke Bonsack Sydney Corey Alexandreya B. Coats Chase Kingsbury Thomas N. Chase Minako Koga Cesar V. Borlongan
Zhuxiao Ren Fang Xu Xiaoling Zhang Chunyi Zhang Jiayu Miao Xin Xia Mengmeng Kang Wei Wei Tianbao Ma Qi Zhang Lijuan Lu Jiying Wen Guocheng Liu Kaiyan Liu Qi Wang Jie Yang
Govindaiah Vinukonda, Yanling Liao, Furong Hu, Larisa Ivanova, Deepti Purohit, Dina A. Finkel, Priyadarshani Giri, Lakshmipramoda Bapatla, Shetal Shah, Muhammed T. Zia, Karen Hussein, Mitchell S. Cairo, Edmund F. La Gamma